lyžiarske stredisko
Skalka arena Kremnica

Zapožičanie ferratového setu

Zapožičanie ferratového setu na via ferratu Komín

Skalka Relax Centrum
Rezervácie: 0917 815 259, 045/67 42 841

Cyklo-Sante drevenička pri bežeckom štadióne na Skalke
Rezervácie: 0907 858 639

Cena zapožičania je 10€/ 4 hod., resp. 20€/ deň. Pri požičiavaní športovej výstroje požadujeme od zákazníka zloženie finančnej zábezpeky 50 €. V zábezpeke je vždy zahrnutá aj cena zapožičania, ktorú platí zákazník vždy dopredu.

Výstroj odporúčame rezervovať v dostatočnom časovom predstihu, aby ste predišli riziku, že výstroj bude v požadovanom termíne už vypožičaná, hlavne to platí pre skupiny ľudí.

Rezerváciu môžete vykonať telefonicky 0917 815 259
045/67 42 841 
alebo osobne. Pri rezervácii je potrebné uviesť kontaktné údaje (meno, adresa, tel. číslo, e-mail), predmet (vybavenie, kód), spôsob prevzatia, termín požičania a vrátenia. Každá rezervácia bude potvrdená.

Ferratovú výstroj si po REZERVÁCII môžete prevziať po novom KAŽDÝ DEŇ už od 9:00 hod.

VRÁTENIE POŽIČANÉHO SETU

  • predmet požičania sa vracia primerane očistený. Pokiaľ sa výstroj poškodila, aj keď chyba alebo poškodenie nie sú viditeľné, je potrebné nahlásiť to pri vrátení
  • po vrátení bude vybavenie skontrolované a následne vám bude vrátená záloha
  • v prípade, že chcete predĺžiť dobu zapožičania vybavenia, ste povinný nám túto skutočnosť bezodkladne oznámiť.
  • pri strate alebo poškodení výstroje je nutné zaplatiť náhradu škody v adekvátnej výške. Táto suma sa odpočíta zo zaplatenej zálohy.Požičovňa nenesie zodpovednosť za škody, ktoré zákazníkovi vzniknú v súvislosti s používaním zapožičaného materiálu.

Dodržiavajte pravidlá bezpečnosti pri pohybe na horách a v prírode.

Preberajúci svojim podpisom na preberajúcom protokole potvrdzuje súhlas so všeobecnými podmienkami požičovne lyžiarskej výstroje.

POISTENIE

Poistenie vybavíte pri zapožičaní setov v Skalka Relax centre a stojí 1,12 € / deň.  Poistná suma je 20.000 €.
Nezabudnite si uložiť tiesňovú linku HZS 18 300.

Poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby platí na území Slovenskej republiky, z ktorej má poistený právo na úhradu nevyhnutných nákladov za:

  • vyhľadávanie osoby v horskej oblasti (pátranie)
  • vyslobodzovanie osoby
  • prepravu z miesta zásahu HZS do miesta odvozu poisteného dopravnou zdravotnou službou alebo do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia na území Slovenskej republiky
  • prepravu (zvoz) telesných pozostatkov z miesta zásahu HZS do miesta odvozu telesných pozostatkov dopravnou zdravotnou službou, ktoré vzniknú v súvislosti so záchrannou činnosťou vykonanou zamestnancami Horskej záchrannej služby, tzv. zásah HZS, v niektorej z horských oblastí v územnej pôsobnosti HZS, ak tieto náklady boli poistenému alebo za poisteného jeho zákonnému zástupcovi alebo v prípade smrti poisteného oprávneným dedičom vyúčtované v horských oblastiach na území Slovenskej republiky v súlade s platným cenníkom nákladov HZS vydaným HZS.