lyžiarske stredisko
Skalka arena Kremnica

Informácie k cenníku

Prevádzkové podmienky

Každý návštevník lyžiarskeho strediska je povinný oboznámiť sa s týmito tarifnými podmienkami a tiež so zásadami správania sa na lyžiarskych vlekoch a tratiach pre zaistenie bezpečnosti ich prevádzky, ktoré sú na informačných tabuliach pri pokladni a pri mieste nástupu na LDZ. Zakúpením lístka na LDZ lyžiar potvrdzuje, že bol s nimi oboznámený a je povinný sa podľa nich riadiť.

Kúpou lyžiarskeho lístka sa kupujúci zaväzuje rešpektovať a dodržiavať platné tarifné a prepravné podmienky.
Návštevníci sa pohybujú po stredisku na vlastnú zodpovednosť, sú povinní riadiť sa a uposlúchnuť pokyny zamestnancov strediska a dodržiavať zásady bieleho kódexu.

V cene permanentiek je zahrnuté aj krytie nákladov spojených s poskytnutím prvej pomoci HORSKOU SLUŽBOU, ktorá je našim zmluvným partnerom. Prípadné úrazy hláste obsluhy lanovky alebo vlekov alebo Horskej záchrannej službe. Ak plánujete svoje športové vyžitie len na otvorených zjazdových tratiach, nepotrebujete pre svoju lyžovačku uzatvárať žiadne ďalšie poistenie.

Lyžiarske stredisko Skalka arena pre Vás zmluvne zabezpečuje odborne spôsobilú prvú pomoc prostredníctvom Horskej služby na Slovensku. Horská služba zabezpečuje prvú pomoc pri úrazoch na lyžiarskej trati a potrebnú prepravu zraneným osobám odborne spôsobilou osobou do miesta, kde sa im poskytne odborná lekárska pomoc, alebo k dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia zabezpečovať činnosť podľa § 4 ods. 1, písm. b., § 5 odseku 1, písm. e. Zákona NR SR č. 544/2002 o Horskej službe v prípade havárie osobného horského dopravného zariadenia (ďalej OHDZ) poskytne nevyhnutnú pomoc pri likvidácii následkov havárie.

V cene lístka nie je zahrnuté dodatočné poistenie.

Návštevník je povinný v prípade vyzvania obsluhou lyžiarskeho stredisku preukázať sa platným lyžiarskym lístkom a platným preukazom totožnosti. Pokiaľ obsluha zistí, že klient jazdí na neplatný alebo na neoprávnene zľavnený lístok, tento mu lístok odobratý bez nároku vrátenia cestovného.

V prípade zneužitia zľavneného lístka si prevádzkovateľ VYHRADZUJE PRÁVO NA ODOBRATIE LÍSTKA BEZ NÁROKU NA ODŠKODNENIE!

Náhrady za cestovné

Náhradu za zakúpený lístok prevádzkovateľ lanových dopravných zariadení (ďalej v texte LDZ) neposkytuje, pokiaľ bola znemožnená prevádzka LDZ okolnosťami, ktoré nezapríčinil prevádzkovateľ LDZ.

V prípade zastavenia prevádzky LDZ z dôvodu výpadku dodávky elektriny alebo vplyvom iných okolností zapríčinených prevádzkovateľom po dobu dlhšiu ako 3 hodiny môže klient požiadať o vrátenie pomerného cestovného za daný deň.

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok znemožňujúcich prevádzku lanovky prevádzkovateľ môže vydať náhradné lístky na iný ľubovoľný termín v sezóne. Finančná náhrada sa za lístok neposkytuje.

Za stratu lyžiarskeho lístka prevádzkovateľ nezodpovedá a neposkytuje žiadnu náhradu.

Pri ochorení ani skoršom odjazde zo strediska sa neposkytuje žiadna náhrada, nie je možné ani predĺženie skipasu.