lyžiarske stredisko
Skalka arena Kremnica

Cenník 2019/2020

ZIMA
2018/2019
do 25.12.2019
od 18.03.2020 
26.12.2019 – 06.01.2020 07.01.2020 – 15.03.2020
dospelí junior deti dospelí junior deti dospelí junior deti
1 deň 18 15 12 24 19 16 22 18 15
4 hodiny * 16 13 11 21 17 14 19 16 13
2 hodiny * 12 10 8 16 13 11 15 12 10
od 13:00 11 9 7 15 12 10 14 11 10
Rodinný 2+1 42 56 52
Rodinný 2+2 48 64 60
2 dni zo 7 dní ** 34 28 22 43 35 28 40 32 26
3 dni zo 7 dní ** 49 30 32 65 52 43 60 48 39
4 dni zo 7 dní ** 62 50 41 84 68 55 78 63 51
5 dní zo 7 dní ** 75 60 49 103 83 67 96 77 63
6 dní zo 7 dní ** 87 70 57 115 92 75 106 85 69
7 dní z 10 dní ** 95 76 62 126 101 82 116 93 76
Sezónny NEPRENOSNÝ 199 159 139 199 159 139 199 159 139
Záloha za čipovú kartu 2 2 2

Vysvetlivky k cenníku:

* Platnosť časových lístkov je pre komfort návštevníkov predĺžená o 10 minút.
** Platí 2, 3, 4 alebo 5 dní počas 7 dní od zakúpenia
*** Platí 6 alebo 7 dní počas 10 dní od zakúpenia

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien lístkov v priebehu sezóny.

Tarifné podmienky

Ceny v cenníku sú uvedené v EUR vrátane DPH.
Všetky skipasy okrem 5 a 10 dní zo sezóny sú NEPRENOSNÉ!
Skipasy obdržané alebo zakúpené od iných osôb (dvojité použitie) sú NEPLATNÉ a budú ZABLOKOVANÉ!
Platba za lyžiarske lístky je možná aj platobnými kartami – VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro, Diners Club.
Platba za lyžiarske lístky je možná aj lístkami Ticket Compliments, Ticket Energy, Ticket Holiday, Ticket Multi, DOXX Plus, SODEXO – Holiday Pass, Relax Pass, Universal Pass, Relaxačné lístky VAŠA Slovensko, Relaxačný, darčekový a zážitkový kupón Cadhoc, Zdravotný kupón Cheque médicale, Dovolenkový kupón Cheque vacances.

Záloha na čipovú kartu

Pre pohodlie zákazníkov sú VŠETKY skipasy (okrem jednej jazdy) vydávané LEN na čipovej karte (umožňujú prechádzať cez turnikety bez potreby manipulácie s lístkom), na ktoré požadujeme VRATNÚ zálohu vo výške 2 €/skipas. Čipové karty je možné po skončení lyžovačky vrátiť v pokladni strediska kde bol lístok zakúpený (počas otváracích hodín, otvorená 15 minút po ukončení prevádzky lanovky).
Záloha za čipovú kartu bude vrátená len za NEPORUŠENÉ a plne FUNKČNÉ čipové karty.

Tarify a zľavy

DETI DO 5 ROKOV (vrátane)

v sprievode dospelej lyžujúcej osoby, ktorá má zakúpený skipas, lyžujú zdarma bez potreby mať samostatný skipas.

Vek dieťaťa je potrebné preukázať hodnoverným identifikačným dokladom, ktorý obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia – napr. preukaz poistenca. Preukaz poistenca je povinná mať pri sebe sprevádzajúca dospelá osoba.

Tarifa DETI

Na zľavnené lístky v tejto tarife majú nárok:
– deti od 6 rokov do 12 rokov vrátane,
– seniori nad 62 rokov,
– zdravotne ťažko postihnutý (ZŤP) a ich sprievod (ZŘPS).

Tarifa JUNIOR

Na zľavnené lístky v tejto tarife majú nárok:
– junior vo veku od 13 rokov do 17 rokov vrátane.

Držitelia kariet ISIC, ITIC a EURO 26 OD veku 18 rokov – držitelia týchto kariet majú nárok na zľavu na lístok len pre seba a len na celodenný lístok v tarife JUNIOR.

Držitelia kariet ISIC, ITIC a EURO 26 DO veku 18 rokov – držitelia týchto kariet majú nárok na zľavu na lístok len pre seba a len na celodenný lístok v tarife DETI.

Pri kúpe zľavnených skipasov v tarife deti alebo v tarife junior je potrebné preukázať sa bez vyzvania hodnoverným identifikačným dokladom potvrdzujúcim nárok na zľavu – napr. preukazom poistenca, občianskym preukazom. Prosíme návštevníkov o dodržiavanie tejto podmienky na získanie zľavy, nakoľko pracovníci pokladne nie sú oprávnený vykonať žiadne výnimky.

Skupinová zľava

Skupina má nárok na zakúpenie skupinových lístkov, ak sa jedná o organizovanú skupinu (napr. lyžiarsky klub, zájazd, škola a pod.), ktorá si zakupuje rovnaký druh skipasu.
– Za skupinu sa považuje 20 a viac osôb (môžu byť kombinovane dospelé osoby a deti).
– Skupinové lístky vždy kupuje a platí jedna osoba (vedúci skupiny). – Zľava je  poskytovaná vo výške 10% pre dospelé osoby a 5% pre juniorov a deti z jednodňových a viacdenných lístkov.
– Individuálne zľavy je možné poskytnúť výhradne po dohovore s manažérom strediska.

ZĽAVY NIE JE MOŽNÉ VZÁJOMNE KOMBINOVAŤ.

Prevádzkové podmienky

Každý návštevník lyžiarskeho strediska je povinný oboznámiť sa s týmito tarifnými podmienkami a tiež so zásadami správania sa na lyžiarskych vlekoch a tratiach pre zaistenie bezpečnosti ich prevádzky, ktoré sú na informačných tabuliach pri pokladni a pri mieste nástupu na LDZ. Zakúpením lístka na LDZ lyžiar potvrdzuje, že bol s nimi oboznámený a je povinný sa podľa nich riadiť.

Kúpou lyžiarskeho lístka sa kupujúci zaväzuje rešpektovať a dodržiavať platné tarifné a prepravné podmienky.

Návštevníci sa pohybujú po stredisku na vlastnú zodpovednosť, sú povinní riadiť sa a uposlúchnuť pokyny zamestnancov strediska a dodržiavať zásady bieleho kódexu.

V cene permanentiek je zahrnuté aj krytie nákladov spojených s poskytnutím prvej pomoci HORSKOU SLUŽBOU. Ak plánujete svoje športové vyžitie len na otvorených zjazdových tratiach, nepotrebujete pre svoju lyžovačku uzatvárať žiadne ďalšie poistenie.

Lyžiarske stredisko Skalka arena pre Vás zmluvne zabezpečuje odborne spôsobilú prvú pomoc prostredníctvom Horskej služby na Slovensku. Horská služba zabezpečuje prvú pomoc pri úrazoch na lyžiarskej trati a potrebnú prepravu zraneným osobám odborne spôsobilou osobou do miesta, kde sa im poskytne odborná lekárska pomoc, alebo k dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia zabezpečovať činnosť podľa § 4 ods. 1, písm. b., § 5 odseku 1, písm. e. Zákona NR SR č. 544/2002 o Horskej službe v prípade havárie osobného horského dopravného zariadenia (ďalej OHDZ) poskytne nevyhnutnú pomoc pri likvidácii následkov havárie.

V cene lístka nie je zahrnuté dodatočné poistenie.

Návštevník je povinný v prípade vyzvania obsluhou lyžiarskeho stredisku preukázať sa platným lyžiarskym lístkom a platným preukazom totožnosti. Pokiaľ obsluha zistí, že návštevník jazdí na neplatný alebo na neoprávnene zľavnený lístok, tento mu lístok odobratý bez nároku vrátenia cestovného.

V prípade zneužitia zľavneného lístka si prevádzkovateľ VYHRADZUJE PRÁVO NA ODOBRATIE LÍSTKA BEZ NÁROKU NA ODŠKODNENIE!

Náhrady za cestovné

Náhradu za zakúpený lístok prevádzkovateľ lanových dopravných zariadení (ďalej v texte LDZ) neposkytuje, pokiaľ bola znemožnená prevádzka LDZ okolnosťami, ktoré nezapríčinil prevádzkovateľ LDZ.

V prípade zastavenia prevádzky LDZ z dôvodu výpadku dodávky elektriny alebo vplyvom iných okolností zapríčinených prevádzkovateľom po dobu dlhšiu ako 2 hodiny môže návštevník požiadať o vrátenie pomerného cestovného za daný deň.

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok znemožňujúcich prevádzku lanovky prevádzkovateľ môže vydať náhradné lístky na iný ľubovoľný termín v sezóne. Finančná náhrada sa za lístok neposkytuje.

Za stratu lyžiarskeho lístka prevádzkovateľ nezodpovedá a neposkytuje žiadnu náhradu.

Pri ochorení ani skoršom odjazde zo strediska sa neposkytuje žiadna náhrada, nie je možné ani predĺženie skipasu.